Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko

Informácie o ochrane osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov Robert Bosch, spol. s r. o.

Robert Bosch, spol. s r.o. (ďalej „Bosch“ alebo „my“) je potešená vašou návštevou našich webových stránok, mobilných aplikácií a on-line ponúk (spoločne tiež označovaných ako „on-line prezentácia“) a vaším záujmom o našu spoločnosť a výrobky.

 

1. Bosch rešpektuje vaše súkromie

Veľmi nám záleží na tom, aby sme počas celého procesu spracúvania osobných údajov chránili vaše súkromie aj vaše obchodné dáta. Osobné údaje, ktoré sme získali v súvislosti s vašou návštevou tejto on-line prezentácie, spracovávame dôverne a v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami.

Ochrana osobných údajov a bezpečnosť dát sú súčasťou našej firemnej politiky.

 

2. Správca

Správcom vašich osobných údajov je Robert Bosch, spol. s r.o.

Kontaktné údaje:

Robert Bosch, spol. s r.o.
Ambrušova 4, 821 04 Bratislava
IČO 31355579
Registrovaný súd: v OR okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 5514/B

 

3. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov

3.1. Spracúvané kategórie osobných údajov

V rámci tejto on-line prezentácie spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • kontaktné údaje (napr. meno, priezvisko, telefón, e-mail, adresa, IP adresa).

3.2. Zásady

Osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa konkrétnej (identifikovanej alebo identifikovateľnej) fyzickej osoby, patria medzi ne napr. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mail, obchodné údaje, účtovné a platobné údaje alebo IP adresa. Zhromažďujeme a ďalej spracovávame osobné údaje iba v prípade, že na to máme zákonný právny titul alebo ak ste nám v danom prípade udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov, napr. prostredníctvom registrácie.

3.3. Účely spracúvania a právne základy

Osobné údaje spracovávame buď priamo, alebo prostredníctvom spracovateľov, a to pre nasledujúce účely:

3.3.1. Prístup do tejto on-line prezentácie

Právny základ: oprávnený záujem Bosch na priamom marketingu, v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov a hospodárskej súťaže.

3.3.2. Vybavenie vašich otázok a podnetov (vrátane komunikácie prostredníctvom chatbotu)

Právny základ: plnenie zmluvy alebo oprávnený záujem Bosch na zlepšení produktov a služieb.

3.3.3. Zaistenie prevádzky a odstránenie výpadkov tejto on-line prezentácie

Právny základ: splnenie našich právnych povinností v oblasti zaistenia bezpečnosti dát a oprávnený záujem Bosch na vyriešení prerušenia či výpadkov našich on-line prezentácií.

3.3.4. Vlastná propagácia a propagácia prostredníctvom tretích strán vrátane prieskumu trhu a analýzy dosahu

Právny základ: oprávnený záujem Bosch na priamom marketingu, v rozsahu, v akom je táto činnosť v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a hospodárskej súťaže, príp. Váš súhlas.

3.3.5. Ochrana a obhajoba našich práv

Právny základ: oprávnený záujem Bosch na ochrane a obhajobe našich práv.

3.4. Log súbory

Pri každom použití internetu váš internetový prehliadač automaticky odosiela určité informácie, ktoré sa potom ukladajú v tzv. log súboroch.

Log súbory uchovávame na účel zisťovania výpadkov a tiež z bezpečnostných dôvodov (napr. pre odhalenie možných útokov), a to po dobu 7 dní, následne sú vymazané. Ďalej sú uchovávané iba tie log súbory, ktoré sú nevyhnutné pre objasnenie a preukázanie určitého incidentu. Tieto log súbory je možné odstrániť až po konečnom objasnení daného incidentu a v závislosti od konkrétneho prípadu môžu byť poskytnuté vyšetrujúcim orgánom.

Log súbory môžu byť používané tiež pre analytické účely, to však až po čiastočnej anonymizácii alebo plnom odstránení IP adresy (pozrite tiež kapitolu „Účely spracúvania a právne základy – Vlastná propagácia a propagácia prostredníctvom tretích strán“).

V log súboroch sa uchovávajú predovšetkým tieto informácie:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, ktoré bolo použité pre prístup k on-line prezentácii;
 • internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola on-line prezentácia zobrazená (tzv. zdrojová alebo referenčná URL);
 • názov poskytovateľa služby, ktorá bola použitá pre prístup k on-line prezentácii;
 • názvy súborov a informácií, ku ktorým bolo pristupované;
 • dátum, čas a doba trvania sťahovania;
 • objem prenesených dát;
 • operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane inštalovaných doplnkov (napr. Flash Player);
 • stavový kód http (napr. „požiadavka bola úspešná“ alebo „požadovaný súbor nenájdený“).

3.5. Chatbot

V rámci tejto on-line prezentácie ponúkame poradenstvo k našim produktom a službám formou chatu. Obsah komunikácie (chatu) priebežne ukladáme. Tieto údaje sú vymazané krátko po ukončení chatu, ak nebola súčasťou komunikácie požiadavka na poskytnutie služieb či podpory. V takom prípade je obsah chatu priradený k vášmu zákazníckemu účtu a uchováva sa na účel plnenia zmluvy.

3.6. Deti

Táto on-line prezentácia nie je určená pre deti mladšie 15 rokov.

3.7. Osobitné kategórie údajov

V súvislosti s touto on-line prezentáciou môže dochádzať ku spracúvaniu zvláštnych kategórií osobných údajov (v zmysle čl. 9 GDPR) iba v prípade, že na to máme váš výslovný súhlas.

3.7.1. Poskytnutie údajov iným zodpovedným subjektom

Vaše osobné údaje sú poskytnuté ďalším správcom iba vtedy, ak to je nevyhnutné pre plnenie zmluvy, poskytnutie údajov sleduje oprávnený záujem (náš, Váš či tretej strany – napr. inej spoločnosti skupiny Bosch) alebo ste s poskytnutím vyslovili súhlas. Podrobnosti o účeloch a príslušných právnych základoch sú uvedené v kapitole „Účely spracúvania a právne základy“.

K poskytnutiu vašich osobných údajov iným zodpovedným subjektom dochádza tiež na základe právnych predpisov alebo vykonateľných úradných či súdnych rozhodnutí.

3.7.2. Poskytovatelia služieb (všeobecne)

Externých poskytovateľov služieb poverujeme napr. predajnými a marketingovými službami, správou zmlúv, vybavovaním platieb, programovaním, správou internetových stránok a mobilných aplikácií, dátovým hostingom alebo prevádzkou call centra. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne kontrolujeme ich činnosť, najmä po stránke zodpovedného nakladania s údajmi, ktoré pre nás spracovávajú. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k zachovaniu mlčanlivosti a tiež oni sú viazaní platnými právnymi predpismi. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné spoločnosti skupiny Bosch.

3.7.3. Poskytnutie údajov príjemcom mimo EHP

Osobné údaje môžeme poskytnúť aj príjemcom, ktorí majú sídlo mimo EHP v tzv. tretích krajinách. V tomto prípade pred poskytnutím údajov overíme, či je u príjemcu zaistená primeraná úroveň ochrany osobných údajov (podľa rozhodnutí Európskej komisie o zodpovedajúcej ochrane pre danú krajinu), alebo zaistíme, aby príjemca primerané opatrenia prijal na základe tzv. štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou úniou. V inom prípade je možné údaje poskytnúť iba s vaším súhlasom.

Na vašu žiadosť vám poskytneme prehľad príjemcov v tretích krajinách a informácie o opatreniach dohodnutých pre zaistenie primeranej úrovne ochrany osobných údajov, príp. ich kópiu. Kontaktné údaje nájdete ďalej, v kapitole „Kontakt“.

3.7.4. Doba uchovávania

Vaše údaje uchovávame zásadne iba po dobu nevyhnutne nutnú pre poskytnutie našej on-line prezentácie a súvisiacich služieb. Ďalej uchovávame údaje iba pokiaľ k tomu máme oprávnený záujem (ten môže trvať aj po ukončení zmluvy, napr. marketing formou poštových zásielok). Niektoré údaje musíme ďalej uchovávať tiež z dôvodu plnenia právnych povinností (napr. v oblasti daňovej a finančnej kontroly).

 

4. Cookies a sledovacie mechanizmy

V rámci našej on-line prezentácie môžu byť používané cookies a ďalšie sledovacie mechanizmy. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve on-line prezentácie ukladajú na vašom koncovom zariadení. Sledovacie mechanizmy sú založené na rôznych technológiách. Využívame najmä pixlové technológie alebo analýzy log súborov.

Súbory cookies a sledovacie mechanizmy nám umožňujú prispôsobiť naše on-line prezentácie priamo pre vás a vám zjednodušujú ich používanie.

Rozlišujeme súbory cookies, ktoré sú bezpodmienečne nutné pre technické funkcie on-line prezentácie, a cookies a ďalšie sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú nutné. Používanie on-line prezentácie je všeobecne možné bez cookies, ktoré slúžia iným než technickým účelom.

4.1. Technicky nevyhnutné cookies

Technicky nevyhnutnými cookies rozumieme také súbory cookies, bez ktorých nie je možné technicky zabezpečiť poskytovanie on-line prezentácie. Patria sem napr. cookies, ktoré ukladajú dáta pre zabezpečenie bezproblémového prehrávania video či audio obsahov. Tieto súbory cookies sú po ukončení vašej návštevy vymazané.

4.2. Cookies a sledovacie mechanizmy, ktoré nie sú technicky nutné

Tieto cookies a sledovacie mechanizmy používame iba vtedy, ak ste nám na to vopred udelili súhlas. Rozdeľujeme ich do dvoch podkategórií:

4.2.1. Komfortné cookies

Komfortné cookies zjednodušujú obsluhu našej on-line prezentácie, a tým vám umožňujú jej pohodlnejšie prezeranie. Môže v nich byť uložené napr. vaše jazykové nastavenie.

4.2.2. Marketingové cookies a sledovacie mechanizmy

Marketingové cookies a sledovacie mechanizmy nám a našim partnerom umožňujú zobrazovať vám ponuky zodpovedajúce vašim záujmom. Pre analýzu vášho používateľského správania využívame nasledujúce typy nástrojov:

 • Štatistika:
  Pomocou štatistických nástrojov napr. meriame, koľkokrát ste vyvolali určitú stránku.
 • Meranie konverzií:
  Ak ste na našu on-line prezentáciu odkázaný cez inzerát nášho partnera v meraní konverzií, uloží sa na vašom počítači tzv. cookie pre meranie konverzií. Tieto cookies strácajú platnosť spravidla po 30 dňoch. Ak navštívite našu on-line prezentáciu v dobe platnosti tohto cookie, spoznáme (my aj príslušný partner), že ste boli na našu on-line prezentáciu presmerovaný po kliknutí na inzerát. Informácie získané pomocou týchto cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií a zisťovanie celkového počtu používateľov, ktorí boli po kliknutí na určitý inzerát presmerovaní na danú stránku (vybavenú tagom pre meranie konverzií).
 • Plug-iny sociálnych sietí:
  Na niektorých stránkach našej on-line prezentácie sú začlenené obsahy a služby iných poskytovateľov – sociálnych sietí (napr. Facebook, Twitter), ktorí môžu používať cookies a aktívne komponenty. Bližšie informácie k plug-inom sociálnych sietí nájdete v kapitole „Plug-iny sociálnych sietí“.
 • Retargeting:
  Tieto nástroje vytvárajú používateľské profily pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích strán, tzv. web beacons (neviditeľných obrázkov, ktoré sa tiež označujú ako pixely alebo pixlové tagy), alebo pomocou porovnateľných technológií. Pomocou týchto nástrojov je možné cieliť reklamu podľa záujmov a ďalej riadiť frekvenciu, s akou používateľ určité inzeráty uvidí. Za spracúvanie údajov prostredníctvom týchto nástrojov vrátane prípadného poskytovania informácií tretím stranám zodpovedá príslušný poskytovateľ. Podrobnosti nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa.

Vezmite, prosím, na vedomie, že pri používaní uvedených nástrojov môže dochádzať aj k poskytovaniu vašich údajov príjemcom mimo EHP (napr. USA). Pozrite tiež informácie v kapitole „Poskytovanie údajov príjemcom mimo EHP“.

Marketingové nástroje využívané v rámci tejto on-line prezentácie:

 • Google Analytics
  Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funkcia: Analýza používateľského správania (vyvolanie stránky, počet návštevníkov a návštev, sťahovanie), tvorba pseudonymných používateľských profilov na základe informácií o prihlásených používateľoch Google (naprieč zariadeniami) vrátane informácií o cieľovej skupine (poskytovaných spoločnosťou Google), retargeting, testovanie UX, sledovanie konverzií a retargeting v spojení s Google Ads.
 • Google AdSence
  Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funkcia: Zobrazenie relevantnej reklamy z reklamného systému Google AdWords.
 • Google Tag Manager
  Poskytovateľ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funkcia: Správa nástrojov na sledovanie používateľov webových stránok a súvisiaci zber dát, integrácia programového kódu do našich webových stránok.

4.3. Správa cookies a sledovacích mechanizmov

Vo svojom prehliadači a/alebo v našom nastavení súkromia môžete spravovať nastavenie súborov cookies a sledovacích mechanizmov. Vezmite, prosím, na vedomie, že vami upravené nastavenie sa vzťahuje vždy iba na aktuálne použitý prehliadač.

4.3.1. Deaktivácia všetkých súborov cookie

Ak si želáte zakázať všetky súbory cookies, prejdite do nastavenia svojho prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Upozorňujeme, že to môže mať negatívny vplyv na funkcie webovej stránky.

4.3.2. Správa nastavenia cookies a sledovacích mechanizmov, ktoré nie sú technicky nutné

Ak navštívite naše webové stránky, bude vám položená otázka, či udelíte súhlas s používaním komfortných a marketingových cookies, resp. sledovacích mechanizmov. Súhlas môžete udeliť aj neskôr – v nastavení súkromia na našich stránkach, kde môžete aj odvolať už udelené súhlasy s účinnosťou do budúcnosti.

5. Služby spoločnosti Google

5.1. Google Maps

Táto webová stránka používa mapovú službu Google Maps cez API, poskytovateľom ktorej je spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Pre použitie funkcií Google Maps je nutné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sú potom obvykle prenášané na server spoločnosti Google a tam sú ukladané. Bosch nemá žiadny vplyv na prenos týchto dát či ich ďalšie spracúvanie.

Google Maps používame v snahe o čo najlepšiu prezentáciu našich webových stránok a pre zjednodušenie vyhľadávania miest, ktoré sú tu uvedené. Použitie Google Maps preto predstavuje náš oprávnený záujem.

Ďalšie informácie o nakladaní s používateľskými údajmi nájdete v informácii o ochrane osobných údajov spoločnosti Google https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

5.2. Google web fonts

Táto webová stránka používa pre správne a jednotné zobrazenie písma tzv. webové písma poskytovateľa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Aby sa pri prístupe na webovú stránku správne zobrazoval text a písmo, načíta váš prehliadač požadované webové písma do medzipamäte. Na tento účel sa prehliadač musí pripojiť k serverom spoločnosti Google a spoločnosť Google tak získa informácie, že naša on-line prezentácia bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, použije štandardné písmo.

Google web fonts používame na účel čo najlepšej prezentácie našich webových stránok a zaistenie jednotného vzhľadu. Ide preto o náš oprávnený záujem.

Ďalšie informácie o Google web fonts nájdete na stránke: https://developers.google.com/fonts/faq. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=de.

 

6. Microsoft Azure – sieť pre doručovanie obsahu

Na účel optimalizácie doby načítania tejto webovej stránky používame služby tzv. siete pre doručovanie obsahu (Content Delivery Network, CDN). Túto službu poskytujú spoločnosti Microsoft Corporation, so sídlom One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, a Microsoft Ireland Operations Limited, so sídlom One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Írsko.

Služba CDN napomáhá rýchlejšiemu zobrazovaniu našej online ponuky, najmä ak obsahuje veľké súbory ako sú grafika, texty alebo scripty, a to na základe súčinnosti geograficky dislokovaných serverov.

Využitie služieb CDN predstavuje náš oprávnený záujem na efektívnom poskytovaní našej online ponuky v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V kontexte tohto spracovania sú Vaše osobné údaje prenášané do USA. Prenos je založený na štandardných zmluvných dodatkoch EÚ, ktorými spoločnosť Microsoft garantuje zodpovedajúcu úroveň ochrany osobných údajov.

Ďalšie informácie o ochrane súkromia v súvislosti s využívaním služieb CDN spoločnosti Microsoft nájdete tu: https://azure.microsoft.com/cs-cz/support/legal. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Microsoft sú k dispozícii tu: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

7. YouTube

Táto on-line prezentácia používa video platformu YouTube prevádzkovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

YouTube je platforma umožňujúca prehrávanie audio a video súborov. Aby bolo možné preniesť a prehrať audio a video súbory, vytvorí integrovaný prehrávač YouTube Player (potom, čo vyvoláte určitú stránku našej on-line prezentácie) spojenie s YouTube. K YouTube ako samostatnému správcovi údajov sa tým prenášajú určité dáta. Za spracúvanie týchto dát na strane YouTube nenesieme zodpovednosť.

Informácie o účele zhromažďovania, rozsahu aj ďalšom spracúvaní dát zo strany YouTube, rovnako ako vaše práva a možnosti ochrany osobných údajov nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosti YouTube.

 

8. Externé odkazy

Naše on-line prezentácie môžu obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – externých poskytovateľov služieb. Po kliknutí na takýto odkaz už nemáme vplyv na zhromažďovanie a ďalšie spracúvanie osobných údajov prenesených týmto tretím stranám (ako napr. IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza). Za spracúvanie osobných údajov tretími stranami nenesieme zodpovednosť.

9. Bezpečnosť

Naši zamestnanci a nami poverení spracovatelia sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Prijali sme všetky nevyhnutné technické a organizačné opatrenia pre zaistenie primeranej úrovne ochrany spracovávaných údajov predovšetkým pred rizikami náhodného alebo neoprávneného zničenia, manipulácie, straty, modifikácie alebo neoprávneného zverejnenia a neoprávneného prístupu. Naše bezpečnostné opatrenia sú neustále vylepšované v súlade s technologickým vývojom.

 

10. Práva používateľov

Pre uplatnenie svojich práv použite, prosím, údaje v kapitole „Kontakt“. Uistite sa, prosím, že vás budeme môcť na základe poskytnutých údajov jednoznačne identifikovať.

Právo na informácie a právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás informácie týkajúce sa spracúvania vašich údajov a ďalej právo získať prístup k týmto údajom.

Právo na opravu a právo na výmaz

Máte právo žiadať, aby sme – ak sú splnené zákonné predpoklady – vaše údaje opravili alebo vymazali. Nie sme povinní vyhovieť žiadosti o výmaz v prípade, kedy ide o údaje, ktoré musíme uchovávať na základe zákona (napr. údaje nevyhnutné pre vedenie účtovníctva). Ak však už nie je prístup k takým údajom potrebný, ich spracúvanie obmedzíme (pozrite ďalej).

Obmedzenie spracúvania

Ak sú splnené zákonné predpoklady, môžete žiadať, aby sme spracúvanie vašich údajov obmedzili.

Námietka proti spracúvaniu údajov

Ďalej máte právo podať námietku proti spracúvaniu údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme. Spracúvanie vašich údajov ukončíme, ak nepreukážeme legálne a legitímne dôvody pre ďalšie spracúvanie, ktoré preváži nad vašimi právami.

Námietka proti priamemu marketingu

Môžete tiež podať námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov pre marketingové účely. V tomto prípade sme povinní spracúvanie vašich údajov na tento účel ukončiť bez ďalšieho. Vezmite, prosím, na vedomie, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k časovému oneskoreniu medzi podaním námietky a ukončením spracúvania vašich údajov v rámci už prebiehajúcej kampane.

Odvolanie súhlasu

Ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať, a to s účinnosťou do budúcnosti. Oprávnenosť spracúvania vašich údajov až do okamihu odvolania súhlasu zostáva týmto nedotknutá.

Prenositeľnosť dát

Máte tiež právo dostať od nás údaje, ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, príp. (ak to je technicky vykonateľné) požadovať, aby boli poskytnuté tretej strane.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Vo veci spracúvania vašich osobných údajov máte právo podať sťažnosť k dozornému úradu. Sťažnosť môžete podať ako u dozorného úradu, ktorý je príslušný podľa Vášho bydliska, tak u dozorného úradu, ktorý je príslušný pre nás.

Dozorný úrad v Slovenskej republike:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Telefón: +421 2 323 132 14 (sekretariát)
Web: http://www.dataprotection.gov.sk
Email: ochrana@pdp.gov.sk

 

11. Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, môžete tak urobiť na adrese uvedenej v kapitole „Správca“. Uistite sa, prosím, že vás budeme môcť na základe poskytnutých údajov jednoznačne identifikovať.

Pre uplatnenie vašich práv a oznámení o porušení zabezpečenia osobných údajov použite, prosím, nasledujúci odkaz: https://request.privacy-bosch.com/

Pre uplatnenie vašich práv a oznámení prípadov porušenia ochrany osobných údajov použite nasledujúci odkaz: https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=cze

S podnetmi a otázkami ohľadom spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť aj na koordinátora pre ochranu osobných údajov pre spoločnosti zo skupiny Bosch v Českej republike a na Slovensku: oou@cz.bosch.com.

Kontaktovať môžete tiež nášho poverenca pre ochranu osobných údajov:

Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O.Box 30 02 20
70442 Stuttgart
NEMECKO

e-mail: DPO@bosch.com

 

12. Zmena informácií o spracúvaní osobných údajov

Vyhradzujeme si právo zmeniť naše opatrenia prijaté pre zabezpečenie ochrany osobných údajov, ak si to vyžiada technický vývoj. V takýchto prípadoch túto informáciu o ochrane osobných údajov zodpovedajúcim spôsobom doplníme. Venujte preto, prosím, pozornosť platnej verzii informácií o ochrane osobných údajov.

 

13. Dátum účinnosti

18. 1. 2022