Pracovné oblasti

Objavte širokú škálu pracovných možností a nájdite si miesto v jednej z našich rôznorodých oblastí, obchodných sektorov a celosvetových lokalít.

Dokonale vhodné pre každého: Naše oblasti zamerania

Chystáme sa byť jednou z celosvetovo vedúcich spoločností v oblasti Internetu vecí. Pozrite sa, v ktorých ďalších oblastiach sa snažíme priniesť priekopnícke inovácie.

Výskum

Výskum

V divízii podnikového sektoru Výskum a pokrokové inžinierstvo môžete vidieť ako vaše nápady priamo ovplyvňujú produkty. Pomôžte nájsť inovatívne riešenia pre spoločnosti a zákazníkov, ktoré sa zároveň odlišujú po svojou efektivitou, kvalitou a spoľahlivosťou. V našom výskumnom centre v Renningene napríklad nájdete perfektné vybavenie pre hľadanie nových nápadov a rozvoj našej inovatívnej sily.

Inžinierstvo

Inžinierstvo

Nároky kladené na elektrické a elektronické systémy (E/E systémy) v moderných automobiloch neustále rastú. Keďže stále rastie aj počet systémov v palubnej sieti, je nutné spoľahlivo riadiť výmenu dát prostredníctvom konektivity vozidla.

V oblasti inžinierstva v spoločnosti Bosch budete rozvíjať nové riešenia mobility a prispievať k účinnosti pohonných jednotiek a pohodliu dnešných vozidiel.

Internet vecí

Internet vecí

Internet vecí ponúka nespočetné množstvo nových možností a má obrovský vplyv na takmer každú oblasť nášho života - napríklad na mobilitu, energiu, výrobu, poľnohospodárstvo, zdravie, domácnosti a budovy. Preto má v Bosch takmer každá druhá pozícia niečo do činenia so softvérom a spôsobom, akým ho môžeme vylepšiť a ďalej zdokonaliť.

Môžete sa k nám pridať a rozvíjať Internet vecí, robiť produkty inteligentnejšími a vytvárať úplne nové technológie.

Výroba

Výroba

S našimi riešeniami pre Priemysel 4.0 týkajúcimi sa prepojenej výroby optimalizujeme výrobné a logistické procesy. Vyvíjame riešenia, vďaka ktorým stroje navzájom komunikujú, čím sa zrýchli výroba a zároveň zlepší bezpečnosť. Zberom, vizualizáciou a analýzou dát stroja, procesu a snímačov nám môžete pomôcť ponúkať firmám úplne nový svet príležitostí.

Naše funkčné oblasti pre inžinierstvo, softvér a IT

Od aplikačného inžinierstva a výroby po hardvér, informačné technológie a softvér — pridajte sa k nám a zmeňme vízie budúcnosti na zmysluplné technológie, ktoré sú „Stvorené pre život“.

Aplikačné inžinierstvo

V aplikačnom inžinierstve budete zodpovedný/zodpovedná za nastavovanie hardvéru a softvéru motorov s interným spaľovaním, pričom budete napríklad zabezpečovať, aby boli splnené určené výkonové a emisné ciele. Medzi vaše úlohy patrí uvádzanie do prevádzky a optimalizácia elektronických riadiacich systémov motorov, nastavenie softvérových parametrov v riadiacich jednotkách, testovanie prototypov a konštrukcia a uvedenie do prevádzky skúšobných pracovísk. Budete úzko spolupracovať s príslušnými oddeleniami, napr. vývojom softvéru a komponentov, našimi závodmi a našou oblasťou skúšobníctva. Okrem toho budete udržiavať kontakt s našimi obchodníkmi a zákazníkmi: Napríklad počas prezentácií.

Výroba

Vo výrobe budete plánovať a optimalizovať výrobu našich produktov v jednom z našich závodov. Zatiaľ čo budete pracovať v paralelne pracujúcich inžinierskych tímoch, ktoré vyvíjajú nové konkurencieschopné výrobky, budete sa vždy zameriavať na kvalitu, náklady a zákazníkov. Budete spolu s príslušnými oddeleniami vyvíjať nové procesy týkajúce sa napríklad vývoja produktov a procesov a nákupu. Ako plánovač budete navrhovať výrobné procesy v súlade so smernicami riadenia kvality a spolu s logistikou vyvíjať optimálny sled výrobných fáz našich produktov. Budete nakupovať nové stroje a zariadenia, pričom budete zároveň zabezpečovať, že sú požadované stroje pripravené na prevádzku. Počas výroby budete analyzovať a optimalizovať existujúce výrobné technológie a procesy.

Vývoj hardvéru

V rámci vývoja hardvéru budete určovať funkciu, návrh a špecifikácie elektronických komponentov. Pomocou simulácií situačných plánov budete vyvíjať prototypy, moduly a platformy. Okrem návrhu riadiacich jednotiek ako aj analógových a digitálnych obvodov budete vytvárať riešenia v súlade so špecifickými požiadavkami zákazníkov. Komponenty budete nielen vyvíjať, ale budete ich aj testovať. K vašej funkcii bude patriť úzka spolupráca s mnohými oblasťami, od aplikačného inžinierstva a výroby po výskum, vývoj a predaj.

Informačné technológié

V rámci informačných technológií budete pracovať na rozhraní medzi elektrotechnikou, informatikou a obchodom. Budete vyvíjať informačné systémy a systémy pre spracovanie dát a pracovať s príslušným softvérom a hardvérom. Medzi Vaše úlohy bude patriť návrh IT riešení podľa individuálnych potrieb zákazníkov a príprava stratégií pre koordináciu IT systémov naprieč rôznymi divíziami. Budete úzko spolupracovať s divíziou kontrolingu, financií, ochrany dát a informačnej bezpečnosti ako aj s vnútropodnikovými audítormi. Budete tiež spolupracovať s predajom za účelom získania nových projektov. Okrem analytickej funkcie a požiadaviek rozhrania pre spracovanie dát a informácií budete aktívnou súčasťou riadenia prevádzok.

Vývoj softvéru

V tejto oblasti budete vyvíjať a programovať softvér pre rôzne aspekty funkcií našich produktov. Vypracujete analýzy požiadaviek a budete vyvíjať špecifické riešenia pre používateľov, pričom budete spolupracovať v oblastiach ako počítačová technológia, aplikačné inžinierstvo, vývoj hardvéru a technický predaj. Medzi Vaše úlohy patrí simulácia a modelovanie softvérovej architektúry a zaoberanie sa jej vývojom a návrhom. Okrem implementácie a integrácie softvéru do elektronických systémov budete schvaľovať a overovať softvér a vykonávať kontroly kvality.

Naše funkčné oblasti pre obchod

Máte mnohé dvere otvorené – od účtovníctva a logistiky po marketing a predaj. Objavte všetky možnosti práce v spoločnosti Bosch.

Manažérske účtovníctvo, finančné účtovníctvo a úverová kontrola

V oddeleniach manažérskeho a finančného účtovníctva bude Vašou prácou zabezpečiť, aby mal riadiaci tím k dispozícii všetky potrebné informácie, aby mohol na základe informácií prijímať obchodné rozhodnutia. V tíme finančného účtovníctva budete zabezpečovať, aby boli uverejnené finančné výkazy v zhode s príslušnými účtovnými pravidlami a predpismi.

V manažérskom účtovníctve sa budete podieľať na príprave mesačných správ pre manažment vrátane zisku a strát a súvah, zostavovaní plánu ročného rozpočtu ovplyvňujúceho obdobie dvoch rokov a zabezpečovaní štvrťročných aktualizácií predpovedí, aby odrážali akékoľvek zmeny výkonnosti podniku. Budete tiež pripravovať mesačné správy pre manažment a predstavovať ich ostatným manažérskym tímom. V správach by malo byť vysvetlenie odchýlok voči rozpočtu/predpovedaným výsledkom, identifikácia rizík a príležitostí pre každú divíziu/závod alebo oddelenie a zabezpečenie realizácie prípadných potrebných nápravných opatrení. Týmto spôsobom maximalizujeme príležitosti a minimalizujeme akékoľvek riziká.

V rámci finančného účtovníctva je jednou z Vašich kľúčových zodpovedností vedenie požadovaných štatutárnych účtov a riadenie procesu koncoročných auditov. Medzi Vaše ďalšie úlohy patrí správa hlavnej účtovnej knihy, kreditných účtov, súvah a poskytovanie podpory interným zákazníkom ohľadom interných kontrol a riadenia investičného majetku.

Pri kontrole úverov patrí medzi Vaše úlohy zabezpečenie, aby zákazníci platili v dohodnutých lehotách splatnosti; pravidelne sa vykonávajú kontroly úverov, aby sa zabezpečilo, že nastavené limity úverov sú relevantné a nie je ich potrebné upraviť v dôsledku nedávnych zmien. V prípade oneskorených platieb budete so svojím tímom zabezpečovať rýchle následné opatrenia, ktoré znížia akékoľvek potenciálne riziko pre spoločnosť.

Nákup

V oblasti nákupu budete na tuzemských aj zahraničných trhoch neustále vyhľadávať najspoľahlivejších dodávateľov, najvyššiu kvalitu a najlepšie ceny. Týka sa to surových materiálov, dielov, komponentov a spotrebného tovaru pre výrobu našich produktov a stroje, produkty a služby, napr. IT zariadení a dohôd o úrovni služieb. Medzi hlavné úlohy patrí monitorovanie kvality tovaru, vykonávanie schvaľovacích skúšok, procesy auditov a optimalizácia dodávateľského reťazca. Medzi ďalšie dôležité oblasti patrí vyhľadávanie spoľahlivých dodávateľov v nových rozvíjajúcich sa trhoch a rozvoj uprednostňovaných dodávateľov. Budete optimalizovať kvalitu a efektivitu všetkých dodávok a riešiť problémy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dodávateľmi. Budete úzko spolupracovať s vnútropodnikovými oddeleniami a šikovne vyjednávať. Budete sa tiež venovať prevádzkovým a strategickým funkciám, napr. konsolidácii nakupovaných objemov určitých kategórií tovaru naprieč spoločnosťou, aby ste získali lepšie ceny. a riešiť problémy, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s dodávateľmi. Budete úzko spolupracovať s vnútropodnikovými oddeleniami a šikovne vyjednávať. Budete sa tiež venovať prevádzkovým a strategickým funkciám, napr. konsolidácii nakupovaných objemov určitých kategórií tovaru naprieč spoločnosťou, aby ste získali lepšie ceny.

Výskum a vývoj

V oblasti výskumu a vývoja budete pracovať v samom srdci nášho úspechu, pričom budete vytvárať základy pre naše inovatívne produkty, vyvíjať nové technológie a v dlhodobom horizonte zabezpečovať vedúcu pozíciu našej spoločnosti. V závislosti od oblasti Vašej špecializácie budete pracovať v jednom z našich vývojárskych oddelení príslušnej divízie. Máte otvorené široké spektrum oblastí, vrátane novej výroby a technológií alternatívnych pohonov, fotovoltických systémov a materiálov, z ktorých sa vyrábajú batérie, ako aj mechaniky kvapalín a výkonovej elektroniky, vysokofrekvenčnej technológie a 3D návrhárstva – to je len zopár oblastí techniky a prírodných vied, v ktorých dodávame špičkovú prácu. Čo môžete celkom určite očakávať je najmodernejšie pracovné prostredie. K Vašej práci bude patriť úzka spolupráca s príslušnými oddeleniami, napr. s externými výskumnými pracoviskami a oddeleniami vývoja u našich zákazníkov.

Návrhárstvo

Tu budete navrhovať technické produkty, skúšobné zariadenia a celé výrobné zariadenia podľa špecifikácií našich vnútropodnikových vývojových a výrobných jednotiek a zákazníkov. Oblasť Vašej práce siaha od podrobnej konfigurácie individuálnych mikrokomponentov, ktoré sú súčasťou vývoja produktov, až po návrh celého výrobného zariadenia v oblasti jednoúčelových strojov. Počas súčasne prebiehajúceho inžinierskeho procesu budete do konečného návrhu integrovať všeky stanovené funkcie a aspekty výroby. Budete úzko spolupracovať s ostatnými oddeleniami (vývoj, výroba, nákup, konštrukcia jednoúčelových strojov, atď.), aby ste vytvorili pevný návrh spĺňajúci všetky požiadavky ohľadom kvality, nákladov a lehôt.

Logistika

V rámci logistiky budete zodpovedný/zodpovedná za zabezpečenie hladkého toku tovaru, materiálu a informácií, v rámci spoločnosti aj na všetkých rozhraniach s pobočkami, zákazníkmi a dodávateľmi. Budete napríklad plánovať dodávku surového materiálu do výroby a zabezpečovať, aby boli úrovne skladových zásob dostatočné, ale nie nadbytočné. Alebo by ste mohli koordinovať expedíciu produktov zákazníkom a riadiť a navrhovať celé dodávateľské reťazce. Súčasťou Vašej práce bude vývoj stratégií na báze IT určených pre nákup, prepravu, riadenie skladových zásob a výrobu — vždy v spolupráci s rôznymi internými kontaktmi, zákazníkmi a poskytovateľmi služieb.

Marketing

V rámci marketingu budete spolupracovať s ostatnými funkčnými oblasťami, navrhovať efektívne stratégie pre vývoj a marketing produktov a služieb. Majúc na zreteli, že Vaše rozhodnutia sú kľúčom k spôsobu, akým rôzne cieľové skupiny vnímajú naše značky budete aktívne analyzovať nové obchodné oblasti a vyvíjať optimálne cenové stratégie, pričom podrobne preskúmate prekážky brániace nákupu a navrhnete opatrenia na ich odstránenie. Stručne povedané, budete kľúčovou osobou pritom, že sa pri všetkých našich aktivitách budeme sústreďovať na zákazníkov a ich očakávania.

Ľudské zdroje

V oblasti ľudských zdrojov budete zodpovedný/zodpovedná za to, aby ste zabezpečovali vyhľadávanie a nábor správnych ľudí a tiež za rozvoj ich osobnostných a odborných zručností. Povaha Vašej práce môže byť buď operatívna alebo strategická. Mohli by ste sa napríklad venovať organizačným otázkam, navrhovať zmluvy alebo stanovovať odmeny. Alebo by ste mohli pracovať aj v rámci organizačného vývoja a podporovať procesy zmien. Príležitosti sú v celej spoločnosti, nielen vo Veľkej Británii. Stanete sa kompetentným poradcom pre všetky záležitosti týkajúce sa ľudských zdrojov, pričom budete úzko spolupracovať s verejnými inštitúciami, odbormi, vysokými školami a univerzitami, poskytovateľmi služieb aj s našimi podnikovými sektormi, špecializovanými oddeleniami a pracovnými jednotkami.

Riadenie kvality

V oblasti riadenia kvality bude Vašou prácou zabezpečovať, aby si naše produkty zaslúžili niesť meno Bosch. Budete spolupracovať s mnohými oddeleniami — počnúc vývojom, návrhárstvom a výrobou až po logistiku, nákup a predaj. Budete tiež udržiavať kontakty so zákazníkmi a dodávateľmi, pričom im budete radiť v otázkach súvisiacich s kvalitou a ručením za zhodu s normami kvality. Budete tiež napríklad vykonávať inšpekcie a testovať tovar a produkty pomocou uznávaných metód pre skúšanie kvality. Ďalšou dôležitou súčasťou Vašej práce bude vykonávanie auditov, interných aj u dodávateľov. Budete analyzovať systémy a procesy ohľadom ich kvalitatívnych vlastností a vyhodnocovať výsledky v príslušných správach.

Simulácia

V rámci simulácie budete predpovedať, ako produkty, materiály a systémy fungujú v určitých podmienkach. Môže sem patriť aj skúmanie, ako reaguje komponent na vysoké teploty alebo kryt na vysoký tlak, skúmanie dynamiky systémov obsahujúcich viacero telies, interakcie medzi riadiacimi jednotkami a snímačmi alebo akčnými členmi, distribúcie poľa v elektromagnetických komponentoch alebo výkonu procesu. Budete simulovať tieto podmienky pomocou počítačových programov a aplikovať výsledky na vývojové algoritmy a štatistické modely pre návrh systémov, procesov a komponentov. Budete nezávisle zbierať relevantné dáta pre simulácie, napr. týkajúce sa fyzických vlastností materiálu alebo špecifických podmienok prostredia u zákazníka. Následne budete pomáhať pri vyhodnocovaní simulačných modelov na základe meraní a skúšok. Budete pracovať na rozhraní medzi vývojom, návrhárstvom, aplikáciami, testovaním a výrobou, pričom budete súčasne aplikovať technickú metodológiu.

Technický predaj

V rámci oblasti Technického predaja budete dôležitou kontaktnou osobou pre našich OEM zákazníkov. V zásade budete s týmito zákazníkmi budovať dlhodobé vzťahy. Vaše kontakty budú pochádzať z oblasti nákupu, vývoja, projektového riadenia a zabezpečovania kvality. Okrem poskytovania technického a obchodného poradenstva pri existujúcich projektoch sa tiež budete snažiť rozpoznať a získať nové obchodné príležitosti. Medzi ďalšie hlavné funkcie patrí vývoj stratégií predaja vo Vašom tíme ako aj prevzatie zodpovednosti za riadenie cien a kvality určitých produktov, systémov alebo služieb. Pri všetkých svojich úlohách budete úzko spolupracovať s ostatnými špecializovanými oddeleniami — počnúc kontrolingom, nákupom a marketingom až po výskum a vývoj a manažment. Budete tiež rokovať o zdrojoch a cenách v záujme Vašich zákazníkov.

Podniková komunikácia a vzťahy s verejnosťou

V rámci podnikovej komunikácie a vzťahov s verejnosťou budete hrať dôležitú úlohu pri definovaní imidžu spoločnosti — v rámci podniku aj mimo neho. Budete napríklad poskytovať pracovníkom najnovšie informácie a oznamovať rôzne strategické záležitosti. Smerom von budete pestovať pozitívny imidž spoločnosti. Budete zabezpečovať dôslednú informatívnu komunikáciu prostredníctvom rôznych opatrení siahajúcich od letákov až po internetové stránky. Budete pravidelne informovať médiá o dôležitých novinkách, nastavovať siete a vytvárať vzťahy so zákazníkmi, obchodnými partnermi a novinármi, ktoré sú založené na dôvere. Pri úzkej spolupráci s manažmentom a rôznymi podnikovými oddelenami budete koordinovať prácu poskytovateľov služieb, napr. agentúr, autorov a tlačiarní.

Obchodný predaj

V oblasti Obchodného predaja budete zodpovedný/zodpovedná za úspech v príslušnom predajnom regióne. Budete plánovať a koordinovať finančnú a obchodnú stránku vecí a zabezpečovať, aby boli splnené ciele stanovené pre predaj a tržby. Budete pracovať v oblasti predaja alebo dokonca viesť tím predajcov a riadiť regionálne kľúčové účty. Medzi zásadné aspekty bude tiež patriť získavanie nových zákazníkov, rokovania o obchodných zmluvách, vývoj ziskovej cenovej politiky a následná koordinácia potrebných logistických procesov. Okrem toho budete neustále monitorovať trh a konkurenciu a vyvíjať vhodné stratégie predaja. Rozhodujúce pre Váš výkon bude vytvorenie úzkych prepojení s relevantnými vedúcimi predstaviteľmi, médiami a zákazníkmi a predstavenie našej prítomnosti vo Vašom regióne — napríklad na výstavách alebo veľtrhoch distribútorov. V neposlednom rade budete spolupracovať s inými divíziami a oddeleniami na záležitostiach ako analýza požiadaviek zákazníkov, podpora predaja nových produktov a analýza odchýlok v rozpočte.

Priemyselný predaj

V oblasti Priemyselného predaja budete získavať zákazníkov a poskytovať poradenstvo v rámci príslušnej technologickej oblasti v danom regióne alebo priemyselnom odvetví. Budete riadiť kľúčové účty a pracovať na celých projektoch — od prípravy cenovej ponuky až po poskytovanie popredajnej podpory. Okrem toho budete monitorovať a analyzovať trh a systematicky rozpoznávať trendy a identifikovať nové príležitosti pre predaj a implementovať stratégie pre väčší prienik na trh. Medzi Vaše úlohy bude patriť aj rokovanie o cenách, koordinácia nových projektov, podpora marketingu a školenia obchodných zástupcov.

Štyri obchodné oblasti, jeden cieľ: Vytvárať budúcnosť

Bosch je lídrom v oblasti technológií a služieb. Pozrite sa, v ktorých oblastiach môžete vytvoriť nové technické míľniky.

Testovanie autonómneho vozidla

Mobility solutions

Chcete pomôcť vytvárať budúcnosť riešení pre mobilitu?

Ako najväčší globálny nezávislý dodávateľ pre motorové vozidlá pomáhame, aby bolo vedenie auta bezpečnejšie, čistejšie a aby sa pri ňom efektívnejšie využívalo palivo. Vyvíjajte s nami technológie pre automobilový sektor a ovplyvňujte vývoj autonómne riadeného automobilu a hardvérových a softvérových riešení, aby sme mohli vytvoriť efektívnu sieť infraštruktúry pre nabíjanie a komunikáciu v oblasti elektromobility.

Testovanie autonómneho vozidla
Práca na továrni budúcnosti

Priemyselná technológia

Chcete pomôcť zvýšiť inteligenciu tovární?

Navzájom prepojené stroje, systémy s automatickým riadením a inovatívne baliace technológie — v oblasti priemyselnej technológie sme vždy o krok vpredu. Pomocou snímačov MEMS a iných produktov vyvinutých spoločnosťou Bosch budete s nami definovať nové hranice pokiaľ ide o možnosti Priemyslu 4.0 a budete úspešný/úspešná pri vytváraní efektívnejšej a udržateľnejšej výroby.

Práca na továrni budúcnosti
Elektrické náradie pre profesionálov

Spotrebný tovar

Chcete pomôcť zlepšiť každodenný život ľudí?

Bosch dlhodobo ponúka široký výber elektrického náradia a domácich zariadení. Spolu s Vami ich teraz prinášame na novú úroveň: Vzájomným prepojením našich produktov spotrebiteľom umožníme kontrolovať svoje domácnosti aj keď sú odcestovaní a urobíme tak ich bývanie bezpečnejšie, energeticky účinnejšie a pohodlnejšie.

Elektrické náradie pre profesionálov
Prevádzka výrobkov Bosch pre inteligentnú domácnosť

Energetika a technika budov

Chcete pomôcť pri vytváraní inteligentnejšieho bývania na celom svete?

Neustále hľadáme nové riešenia, vďaka ktorým by boli budovy inteligentnejšie a efektívnejšie. Ako zamestnanec spoločnosti Bosch budete pracovať na inteligentných klimatizačných systémoch a technológii vykurovania a tiež systémoch obrazového sledovania a protipožiarnej ochrany. Prostredníctvom našich vývojov v oblasti inteligentných domov nachádzame spôsoby ako prepojiť zariadenia a urobiť bývanie a prácu ľudí na celom svete pohodlnejšími a bezpečnejšími.

Prevádzka výrobkov Bosch pre inteligentnú domácnosť

Objavte Vaše nové pracovisko

Rozhliadnite sa a zistite, ako vyzerá Vaša obytná štvrť ešte predtým, než nastúpite do novej práce.

 Voľné pracovné miesta

Naše globálne pracovné trhy

Keďže Bosch je globálna značka, môžu sa vám splniť kariérne plány v našej spoločnosti kdekoľvek na svete. Objavte naše voľné pracovné miesta a nájdite prácu, ktorá vám dokonale vyhovuje.

Zdieľať toto na: