Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Táto internetová stránka používa súbory cookies, ktoré sú potrebné pre jej funkčnosť, pohodlné ovládanie a pre štatistcké účely. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na "Zmeniť nastavenia". Ak súhlasíte s používaním súborov cookies, kliknite prosím na "Áno, súhlasím".

Udržateľnosť, hodnoty a compliance

Naša zodpovednosť

Pre Bosch Group znamená udržateľnosť zaistenie dlhodobého úspechu firmy pri súčasnej ochrane životného prostredia pre budúce generácie. Naším cieľom je urobiť obnoviteľnú energiu všeobecne dostupnejšou, mobilitu ešte bezpečnejšou, čistejšou a hospodárnejšou a vyvíjať ekologické produkty.

Pevne verím, že podnikateľský svet môže výrazne prispieť k riešeniu výziev, ktorým čelí spoločnosť.

Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva

Naše hodnoty — na čom staviame

V našich hodnotách sa odráža spôsob, akým podnikáme: Naša profesionálna etika v jednaní s našimi obchodnými partnermi, investormi, zamestnancami a spoločnosťou.

Zameranie na budúcnosť a výsledky

Sústredíme sa na výsledky. To nám umožnuje zaistiť našu budúcnost a súčasne
vytvára solídny základ pre spoločensky prospešné projekty našej firmy a Nadácie
Roberta Boscha.

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Konáme zodpovedne v záujme našej firmy, zohľadňujeme pritom ale aj spoločenský a ekologický dosah našich činností.

Iniciatíva a dôslednosť

Konáme iniciatívne, preberáme podnikateľskú zodpovednosť a sme dôslední v sledovaní našich cieľov.

Otvorenosť a dôvera

Dôležité témy našej spoločnosti komunikujeme včas a otvorene. To predstavuje ten najlepší základ pre vzťah založený na dôvere.

Férovosť

V kontakte medzi sebou navzájom i s obchodnými partnermi považujeme obojstrannú férovosť za podmienku nášho úspechu.

Spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zákonnosť

Sľubujeme iba to, čo môžeme splniť. Dohody považujeme za záväzné. Rešpektujeme a dodržiavame zákony.

Rozmanitosť

Vážime si rozmanitosť a posporujeme ju, pretože nás obohacuje a je zdrojom našich úspechov.

Kresba Roberta Boscha

" Z dlhodobého hľadiska bude pri podnikaní vždy najvýhodnejší čestný a poctivý prístup. "

Robert Bosch, 1921
Logo "We are Bosch" pri testovacom okruhu Bosch v čínskom Yakeshi.

We are Bosch

Naša misia vysvetľuje, čo nás poháňa, čo máme spoločné a za čím stojíme. Chceme vo svete zanechať trvalú stopu — stopu, ktorú dosiahol jedinečný, výnimočný tím.

Compliance

V spoločnosti Bosch je dodržiavanie zákonov neodlúčiteľnou súčasťou hodnôt firmy.

Volkmar Denner

Cieľom našich globálne aplikovateľných pravidiel podnikateľského správania je ochrana našich spolupracovníkov a firmy a tiež našich zákazníkov a partnerov.

Ako sa uvádza v našej misii „We are Bosch“, „Sľubujeme iba to, čo môžeme splniť. Dohody považujeme za záväzné. Rešpektujeme a dodržiavame zákony.“ Aby sme zdôraznili dôležitosť tohto princípu, zhrnuli sme naše stanovisko ohľadom právnych požiadaviek a etických záležitostí v našom Kódexe zákonného správania, ktorým sa riadime na celom svete. Kódex zákonného správania slúži ako rámec pre podnikanie.

Bosch má globálny systém compliance, na čele ktorého je Chief compliance officer zodpovedajúci sa priamo predstavenstvu spoločnosti. Je tiež zriadené oddelenie posudzujúce compliance spoločnosti a vo všetkých divíziách a regiónoch pôsobia compliance officeri.

Na podporu systému compliance založeného na našich hodnotách sú určené preventívne a inšpekčné opatrenia vrátane princípu duálnej kontroly, rotácie pozícií v citlivých oblastiach a pravidelné audity. Pre našich pracovníkov tiež máme povinný program compliance školení. Okrem toho sme zriadili „Compliance Dialóg“ umožňujúci medzi riadiacimi pracovníkmi, zamestnancami a compliance officermi prediskutovať témy a skúsenosti týkajúce sa compliance.

Systém compliance tiež zahŕňa oznamovaciu linku, ktorú môžu kedykoľvek využiť pracovníci, obchodní partneri a tretie strany pre oznámenie nevhodného správania. Zodpovedné správanie v súlade so zákonmi však nekončí pri bránach podniku. Majúc túto skutočnosť na pamäti sme vytvorili Kódex zákonného správania pre dodávateľov, v ktorom sú definované princípy a požiadavky spolupráce so spoločnosťou Bosch. Vykonávame pravidelné audity, aby sme sa uistili, že naši dodávatelia dodržujú tieto princípy. V dnešnom rýchlo sa meniacom prostredí neustále kontrolujeme náš systém compliance, aby sme boli schopní rýchlo prispôsobiť naše pravidlá a procesy novým vývojom v oblasti práva a techniky.

Na stiahnutie

Zásady zákonného jednania

Code of Business Conduct

Zásady zákonného jednania pre dodávateľov

Code of Business Conduct pre dodávateľov

Často kladené otázky

Čo myslíme pod pojmom compliance?

Compliance znamená dodržiavanie zákonov a firemných predpisov. Inými slovami, všetky obchodné aktivity Bosch Group a jej pracovníkov musia byť v súlade so všetkými právnymi požiadavkami, Kódexom zákonného správania, aplikovateľnými smernicami a centrálnou smernicou, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú tejto témy („princíp compliance“).

Téma compliance sa týka všetkých pracovníkov, keďže prípadné porušenia sa priamo alebo nepriamo dotýkajú každého: Na jednej strane môže mať porušenie zákona za následok trestné stíhanie v závislosti od závažnosti prípadu. Na druhej strane môže porušenie princípu compliance spôsobiť spoločnosti finančnú ujmu a poškodiť jej dobré meno. Výsledkom je zhoršenie efektivity podnikania spoločnosti a tým negatívny vplyv na jej úspech. Compliance sa teda týka aj obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Bosch a tretími stranami: Bosch nechce byť súčasťou porušení princípu compliance inými stranami.

Čo treba robiť v prípade porušenia compliance?

Všetci pracovníci sú povinní nahlásiť prípadné porušenia princípu compliance a pomôcť tak obmedziť následky takýchto porušení a zabrániť podobnému nevhodnému správaniu v budúcnosti. Týka sa to aj obchodných partnerov a tretích strán.

Kto môže nahlásiť porušenia princípu compliance?

• Ktokoľvek z pracovníkov, vrátane stážistov a doktorantov

• Externí pracovníci, napríklad pracovníci subdodávateľských firiem alebo pracovníci pracujúci pre externých poskytovateľov služieb

• Ktokoľvek z obchodných partnerov, napríklad dodávatelia, zákazníci, prípadne partneri v podnikoch so spoločnou majetkovou účasťou

• Akákoľvek tretia osoba

Aké porušenia treba nahlásiť?

Je dôležité oznámiť záležitosti indikujúce spáchanie priestupku proti zákonu — napríklad krádež, spreneveru alebo úplatkárstvo — alebo prípady systematického porušovania zákonov alebo interných predpisov spoločnosti, napríklad úmyselné a neustále porušovanie zhody s normami pre kvalitu a bezpečnosť alebo Kódexom zákonného jednania.

Mám podozrenie, ale nie dôkaz — treba nahlásiť takýto prípad?

Áno. Compliance officeri sú zodpovední za vyšetrovanie, zhromažďovanie dôkazov, ktoré obstoja na súde a za začatie akéhokoľvek prípadne potrebného konania. Podporu im poskytujú odborníci zo špecializovaných oddelení, ktorí majú požadované školenia a príslušnú autoritu.

Musia sa osoby nahlasujúce porušenia obávať následkov?

Osoby nahlasujúce problémy s compliance podľa svojho najlepšieho vedomia a v dobrej viere sa nemusia obávať, že ich bude firma v dôsledku ich konania znevýhodňovať.

Je možné podať anonymné nahlásenie?

Áno, informácie je možné nahlásiť aj anonymne prostredníctvom linky Bosch pre záležitosti týkajúce sa compliance. V rámci linky je možné zriadiť zabezpečenú poštovú schránku kvôli zabezpečniu anonymity pri komunikácii s príslušným compliance officerom.

Čo sa presne stane s nahlásenou informáciou?

Compliance officer je zodpovedný za zahájenie vyšetrovania nahlásených porušení a zabezpečenie riadneho vyriešenia záležitosti (v prípade potreby s podporou špecializovaných oddelení Bosch alebo externých odborníkov).

Dokumentácia a transparentnosť

Každú správu prípadného porušenia ako aj následne vykonané opatrenia musí zdokumentovať compliance officer. Zohľadňujúc legitímne záujmy zúčastnených strán sa osoba, ktorá nahlásila príslušnú záležitosť, môže dopytovať na stav vyšetrovania. Ak sa vyšetrovanie ukončilo, pretože nebolo zistené relevantné nesprávne konanie, budú o tejto skutočnosti informované príslušné osoby za predpokladu, že sa od nich požadovali pripomienky v priebehu vyšetrovania alebo vyžadovali takúto informáciu.

Ochrana osobných údajov

Akákoľvek správa o prípadných porušeniach compliance zvyčajne zahŕňa odhalenie osobných údajov. Príjem a spracovanie takýchto správ preto vyžaduje, aby osoby podávajúce správy potvrdili, že boli informované o svojich právach týkajúcich sa zákonov o ochrane osobných údajov a súhlasia s použitím ich osobných údajov v priebehu vyšetrovania záležitosti týkajúcej sa porušenia compliance. V prípade anonymne nahlásenej informácie sa vyššie uvedené neaplikuje.

Skontaktujte sa s nami

Tešíme sa na vaše otázky.