Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko
Udržateľnosť, hodnoty a compliance

Naša zodpovednosť

Ekonomicky, environmentálne a sociálne zodpovedným konaním chceme zlepšiť kvalitu života ľudí a zabezpečiť živobytie súčasných a budúcich generácií. Naším cieľom je, aby obnoviteľná energia bola dostupnejšia a mobilita ešte bezpečnejšia, čistejšia a ekonomickejšia a aby sme vo všeobecnosti vyvíjali ekologické produkty.

Jasná stratégia pre väčšiu udržateľnosť

Stratégia udržateľnosti od spoločnosti Bosch je založená na konkrétnych cieľoch vo všetkých oblastiach zamerania. Už mnoho rokov neustále pracujeme na realizácii týchto cieľov.

Obrázok cieľovej vízie udržateľnosti spoločnosti Bosch: šesť rozmerov cieľovej vízie je usporiadaných do šesťuholníka. Dimenzia opatrení pre klímu zahŕňa témy „znižovanie emisií CO₂“ a „energetická účinnosť a obnoviteľné energie“. Dimenzia vody zahŕňa témy „nedostatok vody“ a „kvalita vody“. Dimenzia obehového hospodárstva zahŕňa témy „účinnosť materiálov“ a „druhý život“. Dimenzia rozmanitosti zahŕňa témy „rovnosť“ a „začlenenie“. Dimenzia ľudských práv zahŕňa otázky „zodpovednosti“ a „transparentnosti“. Dimenzia zdravia zahŕňa témy „bezpečnosť práce“ a „látky vzbudzujúce obavy“. V strede šesťuholníka je nápis „Nové rozmery udržateľnosti 2025“.
Cieľová vízia „Nové rozmery – Udržateľnosť 2025“.

Udržateľnosť je často definovaná ako rovnováha ekonomických, environmentálnych a sociálnych aspektov. Zároveň sa udržateľnosť stala na kapitálových trhoch pojmom ustáleným pod skratkou ESG (environment, social, governance). Naše komplexné chápanie udržateľnosti kombinuje oba tieto prístupy. Formuje naše riadenie udržateľnosti, poskytuje jasnú orientáciu na všetkých úrovniach a zabezpečuje efektívnosť našich činností. Ekonomicky, environmentálne a sociálne zodpovedným konaním preto chceme zlepšiť kvalitu života ľudí a zabezpečiť živobytie súčasných a budúcich generácií.

Naša cieľová vízia „Nové rozmery — Udržateľnosť 2025“ pretavuje túto ambíciu do konkrétnych pojmov. Tieto ciele, ktoré sú odvodené z megatrendov ovplyvňujúcich našu spoločnosť a výsledkov našej analýzy dôležitosti stanovujú rámec pre naše aktivity v nasledujúcich rokoch.

Fakty a čísla

Otvorené a čestné, komplexné a transparentné – to je meradlo pre naše správy o udržateľnosti. Chceme byť predsa partnerom v spoločnosti, ktorý je nielen zodpovedný, ale aj dôveryhodný.

Správa spoločnosti Bosch o udržateľnosti

Aktuálna správa o udržateľnosti

V našej výročnej knihe faktov transparentne predstavujeme naše kroky – komplexne a porovnateľne v súlade s usmerneniami Global Reporting Initiative.

Naše hodnoty — na čom staviame

V našich hodnotách sa odráža spôsob, akým podnikáme: Naša profesionálna etika v jednaní s našimi obchodnými partnermi, investormi, zamestnancami a spoločnosťou.

Zameranie na budúcnosť a výsledky

Sústredíme sa na výsledky. To nám umožnuje zaistiť našu budúcnost a súčasne
vytvára solídny základ pre spoločensky prospešné projekty našej firmy a Nadácie
Roberta Boscha.

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Konáme hospodárne a zodpovedne v záujme celej spoločnosti a životného prostredia.

Iniciatíva a dôslednosť

Konáme iniciatívne, preberáme podnikateľskú zodpovednosť a sme dôslední v sledovaní našich cieľov.

Otvorenosť a dôvera

Dôležité témy našej spoločnosti komunikujeme včas a otvorene. To predstavuje ten najlepší základ pre vzťah založený na dôvere.

Férovosť

V kontakte medzi sebou navzájom i s obchodnými partnermi považujeme obojstrannú férovosť za podmienku nášho úspechu.

Spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zákonnosť

Sľubujeme iba to, čo dokážeme splniť. Dohody prijímame ako záväzné a vo všetkých našich obchodných transakciách rešpektujeme a dodržujeme zákon.

Rozmanitosť

Vážime si rozmanitosť a posporujeme ju, pretože nás obohacuje a je zdrojom našich úspechov.

Kresba Roberta Boscha

Z dlhodobého hľadiska bude pri podnikaní vždy najvýhodnejší čestný a poctivý prístup.

Robert Bosch, 1921
Logo "We are Bosch" pri testovacom okruhu Bosch v čínskom Yakeshi.

We are Bosch

Naša misia vysvetľuje, čo nás poháňa, čo máme spoločné a za čím stojíme. Chceme vo svete zanechať trvalú stopu — stopu, ktorú dosiahol jedinečný, výnimočný tím.

Dodržiavanie predpisov – dokonca aj za hranicami spoločnosti

Dodržiavanie predpisov sa týka dodržiavania zákonných požiadaviek a smerníc spoločnosti. V spoločnosti Bosch je to neoddeliteľnou súčasťou našich firemných hodnôt. Za týmto účelom sme jednoznačne definovali náš postoj k právnym požiadavkám a etickým otázkam v našom celosvetovo platnom Kódexe obchodného správania. Spolu s hodnotami spoločnosti Bosch poskytuje základ, ktorý je podľa nás kľúčom k úspechu spoločnosti Bosch v podnikaní. A keďže zodpovedné a zákonné správanie je dôležité aj mimo hraníc spoločnosti, sformulovali sme naše očakávania od našich obchodných partnerov v zodpovedajúcom kódexe správania.

Dr. Stefan Hartung
Dr. Stefan Hartung, predseda predstavenstva
Kódex obchodného správania

Kódex obchodného správania

Kódex správania pre obchodných partnerov

Kódex správania pre obchodných partnerov

Celofiremný systém riadenia dodržiavania predpisov

Systém riadenia dodržiavania predpisov od spoločnosti Bosch poskytuje celosvetový záväzný rámec na podporu správania v súlade s predpismi a slúži na zníženie rizík v oblasti dodržiavania predpisov. Poskytuje základ pre efektívnu implementáciu externých a interných požiadaviek a definuje minimálne požiadavky na procesy relevantné pre dodržiavanie predpisov. Patria sem rôzne preventívne a kontrolné opatrenia, ako aj interný systém informátorov od spoločnosti Bosch. Spolupracovníci, obchodní partneri a tretie strany môžu tento systém kedykoľvek použiť na nahlásenie nedodržiavania predpisov, a to aj anonymne, ak si to želajú.

Často kladené otázky

Compliance znamená dodržiavanie zákonov a firemných predpisov. Inými slovami, všetky obchodné aktivity Bosch Group a jej pracovníkov musia byť v súlade so všetkými právnymi požiadavkami, Kódexom zákonného správania, aplikovateľnými internými predpismi a centrálnymi smernicami, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú tejto témy („princíp legality“).

Téma compliance sa týka všetkých pracovníkov, keďže prípadné porušenia sa priamo alebo nepriamo dotýkajú každého: Na jednej strane môže mať porušenie zákona za následok trestné stíhanie v závislosti od závažnosti prípadu. Na druhej strane môže porušenie princípu legality spôsobiť spoločnosti finančnú ujmu a poškodiť jej dobré meno. Výsledkom je zhoršenie efektivity podnikania spoločnosti a tým negatívny vplyv na jej úspech. Compliance sa teda týka aj obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Bosch a tretími stranami: Bosch sa nechce podieľať na porušovaní princípu legality inými subjektami.

Všetci pracovníci sú povinní nahlásiť prípadné porušenia princípu legality a pomôcť tak obmedziť následky takýchto porušení a zabrániť podobnému nevhodnému správaniu v budúcnosti. Týka sa to aj obchodných partnerov a tretích strán.

• Všetci zamestnanci, vrátane stážistov a doktorantov

• Externisti, napríklad zamestnanci subdodávateľských firiem alebo ľudia pracujúci pre externých poskytovateľov služieb

•Obchodní partneri, napríklad dodávatelia, zákazníci, prípadne partneri v podnikoch so spoločnou majetkovou účasťou

• Akákoľvek tretia osoba

Je dôležité oznámiť záležitosti naznačujúce spáchanie priestupku proti zákonu — napríklad krádež, spreneveru alebo úplatkárstvo — alebo prípady systematického porušovania zákonov alebo interných predpisov spoločnosti, napríklad úmyselné a neustále porušovanie noriem pre kvalitu a bezpečnosť alebo Code of Business Conduct.

Áno. Compliance officeri sú zodpovední za vyšetrovanie a zhromažďovanie dôkazov, ktoré je prípadne možné predložiť na súde, a vykonajú všetky potrebné kroky. Podporu im poskytujú odborníci zo špecializovaných oddelení, ktorí majú požadované školenia a príslušné oprávnenia.

Pokiaľ niekto oznámi podozrenie porušenia Kódexu zákonného správania podľa svojho najlepšieho vedomia a v dobrej viere, nemusí sa obávať, že ho bude firma v dôsledku jeho konania znevýhodňovať alebo sankcionovať.

Áno, informácie je možné nahlásiť aj anonymne prostredníctvom Bosch Compliance hotline. V jej rámci je možné zriadiť zabezpečenú poštovú schránku kvôli zabezpečniu anonymity pri komunikácii s príslušným compliance officerom.

Compliance officer je zodpovedný za zahájenie vyšetrovania nahlásených porušení a zabezpečenie riadneho vyriešenia záležitosti (v prípade potreby s podporou špecializovaných oddelení Bosch alebo externých odborníkov).

Každú oznámenie prípadného porušenia ako aj následne vykonané opatrenia musí zdokumentovať compliance officer. Zohľadňujúc legitímne záujmy zúčastnených strán sa osoba, ktorá nahlásila príslušnú záležitosť, môže dopytovať na stav vyšetrovania. Ak sa vyšetrovanie ukončilo, pretože nebolo zistené relevantné pochybenie, budú o tejto skutočnosti informované príslušné osoby za predpokladu, že sa od nich požadovali pripomienky v priebehu vyšetrovania alebo si informáciu o výsledku vyšetrovania vyžiadali.

Akékoľvek oznámenie o prípadných porušeniach Zásad zákonného správania zvyčajne zahŕňa odhalenie osobných údajov. Príjem a spracovanie týchto oznámení preto vyžaduje, aby osoby podávajúce oznámenie potvrdili, že boli informované o svojich právach týkajúcich sa právnych predpisov o ochrane osobných údajov a súhlasia s použitím ich osobných údajov v priebehu vyšetrovania záležitosti týkajúcej sa porušenia Zásad zákonného správania. V prípade anonymne nahlásenej informácie sa vyššie uvedené neaplikuje.

Kontaktujte nás

Tešíme sa na vaše otázky.

Pošlite nám správu

Chatujte s nami!

Máte otázky alebo nápady na zlepšenie? Spojte sa s nami. Môžete nás kontaktovať v pracovných dňoch Po-Pi v čase 9:00 – 17:00.