Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko
Udržateľnosť, hodnoty a compliance

Naša zodpovednosť

Pre Bosch Group znamená udržateľnosť zaistenie dlhodobého úspechu firmy pri súčasnej ochrane životného prostredia pre budúce generácie. Naším cieľom je urobiť obnoviteľnú energiu všeobecne dostupnejšou, mobilitu ešte bezpečnejšou, čistejšou a hospodárnejšou a vyvíjať ekologické produkty.

Pevne verím, že podnikateľský svet môže výrazne prispieť k riešeniu výziev, ktorým čelí spoločnosť.
Dr. Volkmar Denner, predseda predstavenstva

Naše hodnoty — na čom staviame

V našich hodnotách sa odráža spôsob, akým podnikáme: Naša profesionálna etika v jednaní s našimi obchodnými partnermi, investormi, zamestnancami a spoločnosťou.

Icon number 1

Zameranie na budúcnosť a výsledky

Sústredíme sa na výsledky. To nám umožnuje zaistiť našu budúcnost a súčasne
vytvára solídny základ pre spoločensky prospešné projekty našej firmy a Nadácie
Roberta Boscha.

Icon number 2

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Konáme hospodárne a zodpovedne v záujme celej spoločnosti a životného prostredia.

Icon number 3

Iniciatíva a dôslednosť

Konáme iniciatívne, preberáme podnikateľskú zodpovednosť a sme dôslední v sledovaní našich cieľov.

Icon number 4

Otvorenosť a dôvera

Dôležité témy našej spoločnosti komunikujeme včas a otvorene. To predstavuje ten najlepší základ pre vzťah založený na dôvere.

Icon number 5

Férovosť

V kontakte medzi sebou navzájom i s obchodnými partnermi považujeme obojstrannú férovosť za podmienku nášho úspechu.

Icon number 6

Spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zákonnosť

Sľubujeme iba to, čo dokážeme splniť. Dohody prijímame ako záväzné a vo všetkých našich obchodných transakciách rešpektujeme a dodržujeme zákon.

Icon number 7

Rozmanitosť

Vážime si rozmanitosť a posporujeme ju, pretože nás obohacuje a je zdrojom našich úspechov.

Kresba Roberta Boscha

Z dlhodobého hľadiska bude pri podnikaní vždy najvýhodnejší čestný a poctivý prístup.

Robert Bosch, 1921
Logo "We are Bosch" pri testovacom okruhu Bosch v čínskom Yakeshi.

We are Bosch

Naša misia vysvetľuje, čo nás poháňa, čo máme spoločné a za čím stojíme. Chceme vo svete zanechať trvalú stopu — stopu, ktorú dosiahol jedinečný, výnimočný tím.

Compliance

V spoločnosti Bosch je dodržiavanie zákonov neodlúčiteľnou súčasťou hodnôt firmy.

Stefan Hartung

Cieľom našich globálne uplatňovaných Zásad zákonného správania je ochrana našich zamestnancov a firmy a tiež našich zákazníkov a partnerov.

Ako sa uvádza v našej misii „We are Bosch“, „Sľubujeme iba to, čo môžeme splniť. Dohody považujeme za záväzné. Rešpektujeme a dodržiavame zákony.“ Aby sme zdôraznili dôležitosť tohto princípu, zhrnuli sme naše stanovisko ohľadom právnych požiadaviek a etických zásad v našom Code of Business Conduct, ktorým sa riadime na celom svete. Tieto Zásady zákonného správania slúžia ako rámec pre podnikanie.

Bosch má globálny Compliance management systém, na čele ktorého je Chief compliance officer zodpovedajúci sa priamo predstavenstvu spoločnosti. Je tiež zriadené oddelenie posudzujúce compliance spoločnosti a vo všetkých divíziách a regiónoch pôsobia compliance officeri.

Na podporu Compliance management systému založeného na našich firemných hodnotách sú určené preventívne a inšpekčné opatrenia vrátane princípu duálnej kontroly, rotácie pozícií v citlivých oblastiach a pravidelné audity. Pre našich pracovníkov tiež máme povinný program compliance školení. Okrem toho sme zriadili „Compliance Dialóg“ umožňujúci medzi riadiacimi pracovníkmi, zamestnancami a compliance officermi prediskutovať témy a skúsenosti týkajúce sa compliance.

Compliance management systém tiež zahŕňa Compliance hotline, ktorú môžu kedykoľvek využiť zamestnanci, obchodní partneri a tretie strany pre oznámenie možného nesúladu. Zodpovedné správanie v súlade so zákonmi však nekončí pri bránach podniku. Majúc túto skutočnosť na pamäti sme vytvorili Code of Business Conduct pre dodávateľov, v ktorom sú definované princípy a požiadavky spolupráce so spoločnosťou Bosch. Vykonávame pravidelné audity, aby sme sa uistili, že naši dodávatelia dodržujú tieto princípy. V dnešnom rýchlo sa meniacom prostredí neustále kontrolujeme náš Compliance management systém, aby sme boli schopní rýchlo prispôsobiť naše pravidlá a procesy novinkám v oblasti práva a techniky.

Na stiahnutie

Zásady zákonného jednania

Code of Business Conduct

Zásady zákonného jednania pre dodávateľov

Code of Business Conduct pre dodávateľov

Často kladené otázky

Čo myslíme pod pojmom compliance?

Compliance znamená dodržiavanie zákonov a firemných predpisov. Inými slovami, všetky obchodné aktivity Bosch Group a jej pracovníkov musia byť v súlade so všetkými právnymi požiadavkami, Kódexom zákonného správania, aplikovateľnými internými predpismi a centrálnymi smernicami, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týkajú tejto témy („princíp legality“).

Téma compliance sa týka všetkých pracovníkov, keďže prípadné porušenia sa priamo alebo nepriamo dotýkajú každého: Na jednej strane môže mať porušenie zákona za následok trestné stíhanie v závislosti od závažnosti prípadu. Na druhej strane môže porušenie princípu legality spôsobiť spoločnosti finančnú ujmu a poškodiť jej dobré meno. Výsledkom je zhoršenie efektivity podnikania spoločnosti a tým negatívny vplyv na jej úspech. Compliance sa teda týka aj obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Bosch a tretími stranami: Bosch sa nechce podieľať na porušovaní princípu legality inými subjektami.

Čo treba robiť v prípade porušenia pravidiel?

Všetci pracovníci sú povinní nahlásiť prípadné porušenia princípu legality a pomôcť tak obmedziť následky takýchto porušení a zabrániť podobnému nevhodnému správaniu v budúcnosti. Týka sa to aj obchodných partnerov a tretích strán.

Kto môže nahlásiť porušenia princípu legality?

• Všetci zamestnanci, vrátane stážistov a doktorantov

• Externisti, napríklad zamestnanci subdodávateľských firiem alebo ľudia pracujúci pre externých poskytovateľov služieb

•Obchodní partneri, napríklad dodávatelia, zákazníci, prípadne partneri v podnikoch so spoločnou majetkovou účasťou

• Akákoľvek tretia osoba

Aké porušenia treba nahlásiť?

Je dôležité oznámiť záležitosti naznačujúce spáchanie priestupku proti zákonu — napríklad krádež, spreneveru alebo úplatkárstvo — alebo prípady systematického porušovania zákonov alebo interných predpisov spoločnosti, napríklad úmyselné a neustále porušovanie noriem pre kvalitu a bezpečnosť alebo Code of Business Conduct.

Mám podozrenie, ale nie dôkaz — treba nahlásiť takýto prípad?

Áno. Compliance officeri sú zodpovední za vyšetrovanie a zhromažďovanie dôkazov, ktoré je prípadne možné predložiť na súde, a vykonajú všetky potrebné kroky. Podporu im poskytujú odborníci zo špecializovaných oddelení, ktorí majú požadované školenia a príslušné oprávnenia.

Mali by sa tí, ktorí oznámia porušenie predpisov obávať nejakých sankcií?

Pokiaľ niekto oznámi podozrenie porušenia Kódexu zákonného správania podľa svojho najlepšieho vedomia a v dobrej viere, nemusí sa obávať, že ho bude firma v dôsledku jeho konania znevýhodňovať alebo sankcionovať.

Je možné podať anonymné nahlásenie?

Áno, informácie je možné nahlásiť aj anonymne prostredníctvom Bosch Compliance hotline. V jej rámci je možné zriadiť zabezpečenú poštovú schránku kvôli zabezpečniu anonymity pri komunikácii s príslušným compliance officerom.

Čo sa presne stane s nahlásenou informáciou?

Compliance officer je zodpovedný za zahájenie vyšetrovania nahlásených porušení a zabezpečenie riadneho vyriešenia záležitosti (v prípade potreby s podporou špecializovaných oddelení Bosch alebo externých odborníkov).

Dokumentácia a transparentnosť

Každú oznámenie prípadného porušenia ako aj následne vykonané opatrenia musí zdokumentovať compliance officer. Zohľadňujúc legitímne záujmy zúčastnených strán sa osoba, ktorá nahlásila príslušnú záležitosť, môže dopytovať na stav vyšetrovania. Ak sa vyšetrovanie ukončilo, pretože nebolo zistené relevantné pochybenie, budú o tejto skutočnosti informované príslušné osoby za predpokladu, že sa od nich požadovali pripomienky v priebehu vyšetrovania alebo si informáciu o výsledku vyšetrovania vyžiadali.

Ochrana osobných údajov

Akékoľvek oznámenie o prípadných porušeniach Zásad zákonného správania zvyčajne zahŕňa odhalenie osobných údajov. Príjem a spracovanie týchto oznámení preto vyžaduje, aby osoby podávajúce oznámenie potvrdili, že boli informované o svojich právach týkajúcich sa právnych predpisov o ochrane osobných údajov a súhlasia s použitím ich osobných údajov v priebehu vyšetrovania záležitosti týkajúcej sa porušenia Zásad zákonného správania. V prípade anonymne nahlásenej informácie sa vyššie uvedené neaplikuje.

Kontaktujte nás

Tešíme sa na vaše otázky.

Pošlite nám správu

Chatujte s nami!

Máte otázky alebo nápady na zlepšenie? Spojte sa s nami. Môžete nás kontaktovať v pracovných dňoch Po-Pi v čase 9:00 – 17:00.