Preskočiť na hlavný obsah
Bosch Slovensko
Udržateľnosť, hodnoty a compliance

Naša zodpovednosť

Pre Bosch Group znamená udržateľnosť zaistenie dlhodobého úspechu firmy pri súčasnej ochrane životného prostredia pre budúce generácie. Naším cieľom je urobiť obnoviteľnú energiu všeobecne dostupnejšou, mobilitu ešte bezpečnejšou, čistejšou a hospodárnejšou a vyvíjať ekologické produkty.

Naše hodnoty — na čom staviame

V našich hodnotách sa odráža spôsob, akým podnikáme: Naša profesionálna etika v jednaní s našimi obchodnými partnermi, investormi, zamestnancami a spoločnosťou.

Icon number 1

Zameranie na budúcnosť a výsledky

Sústredíme sa na výsledky. To nám umožnuje zaistiť našu budúcnost a súčasne
vytvára solídny základ pre spoločensky prospešné projekty našej firmy a Nadácie
Roberta Boscha.

Icon number 2

Zodpovednosť a trvalá udržateľnosť

Konáme hospodárne a zodpovedne v záujme celej spoločnosti a životného prostredia.

Icon number 3

Iniciatíva a dôslednosť

Konáme iniciatívne, preberáme podnikateľskú zodpovednosť a sme dôslední v sledovaní našich cieľov.

Icon number 4

Otvorenosť a dôvera

Dôležité témy našej spoločnosti komunikujeme včas a otvorene. To predstavuje ten najlepší základ pre vzťah založený na dôvere.

Icon number 5

Férovosť

V kontakte medzi sebou navzájom i s obchodnými partnermi považujeme obojstrannú férovosť za podmienku nášho úspechu.

Icon number 6

Spoľahlivosť, dôveryhodnosť, zákonnosť

Sľubujeme iba to, čo dokážeme splniť. Dohody prijímame ako záväzné a vo všetkých našich obchodných transakciách rešpektujeme a dodržujeme zákon.

Icon number 7

Rozmanitosť

Vážime si rozmanitosť a posporujeme ju, pretože nás obohacuje a je zdrojom našich úspechov.

Kresba Roberta Boscha

Z dlhodobého hľadiska bude pri podnikaní vždy najvýhodnejší čestný a poctivý prístup.

Robert Bosch, 1921
Logo "We are Bosch" pri testovacom okruhu Bosch v čínskom Yakeshi.

We are Bosch

Naša misia vysvetľuje, čo nás poháňa, čo máme spoločné a za čím stojíme. Chceme vo svete zanechať trvalú stopu — stopu, ktorú dosiahol jedinečný, výnimočný tím.

Compliance

V spoločnosti Bosch je dodržiavanie zákonov neodlúčiteľnou súčasťou hodnôt firmy.

Cieľom našich globálne uplatňovaných Zásad zákonného správania je ochrana našich zamestnancov a firmy a tiež našich zákazníkov a partnerov.

Ako sa uvádza v našej misii „We are Bosch“, „Sľubujeme iba to, čo môžeme splniť. Dohody považujeme za záväzné. Rešpektujeme a dodržiavame zákony.“ Aby sme zdôraznili dôležitosť tohto princípu, zhrnuli sme naše stanovisko ohľadom právnych požiadaviek a etických zásad v našom Code of Business Conduct, ktorým sa riadime na celom svete. Tieto Zásady zákonného správania slúžia ako rámec pre podnikanie.

Bosch má globálny Compliance management systém, na čele ktorého je Chief compliance officer zodpovedajúci sa priamo predstavenstvu spoločnosti. Je tiež zriadené oddelenie posudzujúce compliance spoločnosti a vo všetkých divíziách a regiónoch pôsobia compliance officeri.

Na podporu Compliance management systému založeného na našich firemných hodnotách sú určené preventívne a inšpekčné opatrenia vrátane princípu duálnej kontroly, rotácie pozícií v citlivých oblastiach a pravidelné audity. Pre našich pracovníkov tiež máme povinný program compliance školení. Okrem toho sme zriadili „Compliance Dialóg“ umožňujúci medzi riadiacimi pracovníkmi, zamestnancami a compliance officermi prediskutovať témy a skúsenosti týkajúce sa compliance.

Stefan Hartung

Compliance management systém tiež zahŕňa Compliance hotline, ktorú môžu kedykoľvek využiť zamestnanci, obchodní partneri a tretie strany pre oznámenie možného nesúladu. Zodpovedné správanie v súlade so zákonmi však nekončí pri bránach podniku. Majúc túto skutočnosť na pamäti sme vytvorili Code of Business Conduct pre dodávateľov, v ktorom sú definované princípy a požiadavky spolupráce so spoločnosťou Bosch. Vykonávame pravidelné audity, aby sme sa uistili, že naši dodávatelia dodržujú tieto princípy. V dnešnom rýchlo sa meniacom prostredí neustále kontrolujeme náš Compliance management systém, aby sme boli schopní rýchlo prispôsobiť naše pravidlá a procesy novinkám v oblasti práva a techniky.

Na stiahnutie

Zásady zákonného jednania

Code of Business Conduct

Zásady zákonného jednania pre dodávateľov

Code of Business Conduct pre dodávateľov

Často kladené otázky

Kontaktujte nás

Tešíme sa na vaše otázky.

Pošlite nám správu

Chatujte s nami!

Máte otázky alebo nápady na zlepšenie? Spojte sa s nami. Môžete nás kontaktovať v pracovných dňoch Po-Pi v čase 9:00 – 17:00.