Informácie o ochrane osobných údajov

Informácie o spoločnosti Právne informácie Informácie o ochrane osobných údajov

1. Informácie o ochrane osobných údajov

Robert Bosch, spol. s r.o. (ďalej „Bosch“, príp. „my“, „nás“ alebo „naša spoločnosť“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu aj „online ponuka“) a Váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

 

2. Robert Bosch, spol. s r.o rešpektuje Vaše súkromie

Ochranu Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané pri Vašej návšteve našich online ponúk spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami.

Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.

 

3. Prevádzkovateľ

Za spracovanie vašich údajov zodpovedá Robert Bosch, spol. s r.o.; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Naše kontaktné údaje sú:

Robert Bosch, spol. s r.o.
Ambrušova 4, 821 04 Bratislava
IČO 31355579
Registrovaný súd: v OR okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 5514/B
Konatelia spoločnosti: Ing. Milan Šlachta, Ing. Karol Ondruš

 

4. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov

4.1. Kategórie spracovávaných údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:

 • komunikačné údaje (napr. meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)

4.2. Zásady

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby. Zhromažďujeme, spracovávame a používame osobné údaje (vrátane IP adries) iba v prípade, že na to máme zákonný právny titul alebo ak ste nám udelili súhlas so spracovaním alebo používaním osobných údajov týkajúcich sa danej veci, napr. prostredníctvom registrácie.

4.3. Účely spracovania a právny základ

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracujú Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

4.3.1. Poskytnutie tejto online ponuky (Právny základ: Náš oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

4.3.2. V odpovedi na otázky používateľov v rámci kontaktného formulára (Právny základ: Prevažne oprávnený záujem o priamy marketing z našej strany a zvyšovanie našich produktov a služieb, pokiaľ sa tieto kroky vykonávajú v súlade s predpismi o ochrane údajov a predpismi o hospodárskej súťaži, resp. zmluvný výkon, resp. súhlas.)

4.3.3. Na odpovedanie na Vaše otázky, podnety a poskytovaní informácii o produktoch a službách našej spoločnosti, odpovedanie na otázky používateľov v rámci Webchat. (Právny základ: zmluvné plnenie, príp. oprávnený záujem na základe zlepšenia produktov/služieb.)

4.3.4. Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov (právne základy: splnenie našich záväzkov v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).

4.3.5. Vlastná a cudzia reklama, ako aj prieskum trhu a meranie dosahu v zákonom povolenom rozsahu príp. na základe súhlasu (právny základ: Súhlas/oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).

4.3.6. Zaslanie newslettera sú súhlasom príjemcu prostredníctvom e-mailu, príp. SMS/MMS (právny základ: súhlas).

4.3.7. Zachovávanie a ochrana našich práv (právny základ: náš oprávnený záujem na uplatnení a ochrane našich práv).

4.4. Log súbory

Pri každom použití internetu sa z Vášho internetového prehliadača automaticky odovzdajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných log súborov.

Log súbory dočasne ukladáme na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) a potom sa vymažú. Log súbory, ktorých ďalšie ukladanie na dokazovacie účely je potrebné, sa nevymažú až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu a v jednotlivých prípadoch sa môžu odovzdať vyšetrovacím úradom.

V log súboroch sa ukladajú predovšetkým nasledujúce informácie:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého používateľ navštívil online ponuku;
 • internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. HTTP re-ferer);
 • názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého bola online ponuka navštívená;
 • názov vyvolaného súboru, príp. informácie;
 • dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;
 • množstvo prenesených údajov;
 • operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);
 • Stavový kód HTTP (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.5. Odovzdanie údajov

4.5.1. Odovzdanie údajov iným zodpovedným miestam

Vaše osobné údaje odovzdáme iným zodpovedným miestam zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretie miesta oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak na to existuje súhlas. Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právny základ. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Ak sú údaje odovzdané tretím stranám na základe oprávneného záujmu, vysvetlí sa to v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným miestam, ak by sme boli zaviazaní konať tak na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.5.2. Odovzdanie údajov poskytovateľom služieb

Zmluvne pracujeme s externými poskytovateľmi služieb na vykonávanie na vykonávanie úloh, ako sú marketingové služby, programovanie, hosting údajov a služby priamej linky. Týchto poskytovateľov služieb sme starostlivo vybrali a pravidelne ich skúmame, predovšetkým pokiaľ ide o ich starostlivé zaobchádzanie a ochranu údajov, ktoré uchovávajú. Všetci poskytovatelia služieb sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať právne ustanovenia. Poskytovatelia služieb môžu byť aj iné spoločností Bosch Group.

4.5.3. Odovzdanie údajov príjemcom mimo EHS

Osobné údaje môžeme odovzdať aj príjemcom, ktorí majú svoje sídlo mimo EHS v tzv. tretích štátoch. V takomto prípade pred odovzdaním zabezpečíme, aby u príjemcu bola buď primeraná úroveň ochrany údajov (napr. na základe rozhodnutia EÚ komisie o primeranosti pre príslušnú krajinu alebo dohoda takzvaných štandardných zmluvných klauzúl Európskej únie s príjemcom), alebo váš súhlas na odovzdanie údajov.

Môžete u nás získať prehľad o príjemcoch v tretích krajinách a kópiu konkrétnych predpisov na zaistenie primeranej úrovne ochrany údajov. Použite na to údaje v odseku Kontakt.

4.5.4. Doba uloženia; lehoty uchovávania

Vaše údaje budeme uchovávať zásadne dovtedy, pokým to bude potrebné na poskytnutie našej online ponuky a s tým spojených služieb, príp. pokým budeme mať oprávnený záujem na ich ďalšom uchová-vaní (napr. aj po splnení zmluvy môžeme mať ešte oprávnený záujem na marketingu uskutočňovanom poštou). Vo všetkých ostatných prípadoch vymažeme vaše osobné údaje s výnimkou tých údajov, ktoré musíme ďalej uchovávať na splnenie právnych záväzkov (napr. na základe daňovo-právnych a obchodno-právnych lehôt na uchovávanie údajov sme povinní podržať dokumenty, ako zmluvy a faktúry na určitú dobu).

 

5. Použitie súborov cookies

V rámci prípravy našej online ponuky sa môžu používať súbory cookies a mechanizmy sledovania. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu uložiť na Vašom koncovom zariadení. Sledovanie (tracking) je možné za použitia rôznych technológií. Spracovávame informácie predovšetkým v rámci pixel technológie, resp. analýzy protokolovacieho súboru.

5.1. Kategórie cookies

Rozlišujeme medzi súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie online ponuky a medzi takými súbormi cookies a mechanizmami sledovania, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technickú funkciu online ponúk.

Využívanie online ponúk je vo všeobecnosti možné bez súborov cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

5.1.1. Technicky potrebné súbory cookies

Pod pojmom technicky potrebné súbory cookies rozumieme súbory cookies, bez ktorých nie je zaručené technická príprava online ponuky. Tu spadajú napr. cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zaručilo bezporuchové prehrávanie obsahov videí, resp. audio obsahov.

Tieto súbory cookies sa po konci Vašej návštevy vymažú.

5.1.2. Marketingové súbory cookies a mechanizmy sledovania

Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli Váš súhlas.

Všeobecne

Použitie marketingových cookies a mechanizmov sledovania nám a našim partnerom umožní zobraziť ponuky založené na Vašom záujme, ktoré sa zakladajú na analýze Vášho správania pri používaní:

 • Štatistika:
  Použitím nástroja Štatistika napríklad meriame počet Vašich vyvolaní stránky.
 • Sledovanie konverzií (Conversion Tracking):
  Naši partneri pre sledovanie konverzií uložia súbor cookie na Váš počítač („conversion cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom zobrazenia príslušného partnera dostanete na našu internetovú stránku. Tieto súbory cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a súboru cookie ešte nevypršala platnosť, dokážeme my a náš príslušný partner pre sledovanie konverzií rozpoznať, že určitý používateľ klikol na inzerciu a tak sa presmeroval na našu stránku. Informácie získané pomocou súborov conversion-cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií a na zaznamenávanie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií.
 • Sociálne pluginy (Social Plugins)
  Na niektorých stránkach našej online ponuky sú začlenené obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. Facebook, Twitter), ktoré na svojej strane môžu používať súbory cookies a aktívne komponenty. Bližšie informácie k sociálnym pluginom nájdete v odseku Sociálne pluginy.

Prihliadajte, prosím, na to, že pri používaní nástrojov sa prípadne môže realizovať sprostredkovanie Vašich údajov príjemcovi mimo EHP, v ktorom neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti k tomu nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

Názov: WebTrends
Poskytovateľ: WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland Oregon 97206, USA
Funkcia: analýza správania používateľov (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, stiahnutí)

5.2. Správa súborov cookies a mechanizmov sledovania

V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromnej sféry môžete spravovať Vaše súbory cookies a nastavenia mechanizmov sledovania:

Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na použitý prehliadač.

5.2.1. Vypnutie všetkých súborov cookies

Keď chcete vypnúť všetky súbory cookies, potom, prosím, prejdite do Vašich nastavení prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Prihliadajte, prosím, na to, že sa tým môže obmedziť funkčnosť internetovej stránky.

5.2.2. Správa Vašich nastavení týkajúcich sa technicky nepotrebných cookies a mechanizmov sledovania

Keď navštívite naše internetové stránky, budete v úrovni pre cookie požiadaný, či nám udelíte Váš príslušný súhlas na používanie komfortných cookies a marketingových cookies, resp. mechanizmov sledovania. V našich nastaveniach súkromnej sféry môžete zrušiť už udelený súhlas s účinkom do budúcnosti alebo nám udeliť aj Váš súhlas v neskoršom čase.

 

6. Google

6.1. Google Maps

Táto stránka používa mapový servis Google Maps prostredníctvom API. Poskytovateľom je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pre použitie funkcií Google Maps je nevyhnutné uchovať Vašu IP adresu. Táto informácia je väčšinou prenesená do serveru Google LLC v USA a tam taktiež uložená. Prevádzkovateľ tejto stránky nemá žiaden vplyv na prenos týchto dát.

Využitie Google Maps je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk a jednoduchej vyhľadateľnosti miest uvedených na webových stránkach. To predstavuje prevládajúci oprávnený záujem z našej strany v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi o užívateľoch nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

6.2. Google reCAPTCHA

V niektorých príkladoch využívame službu reCAPTCHA spoločnosti Google aby sme zaistili zodpovedajúce zabezpečenie dát pre používanie kontaktných formulárov. To slúži predovšetkým k rozlíšeniu toho, či bol vstup uskutočnený fyzickou osobou alebo podvodne strojom alebo automatizovaným spracovaním. Predstavuje to prevládajúci oprávnený záujem z našej strany v zmyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Služba zahrňuje zaslanie adresy IP a v prípade nutnosti aj ďalších dát pokiaľ sú požadované spoločnosťou Google pre službu reCAPTCHA spoločnosti Google. Pre tento účel sú použiteľné odchýlne predpisy pre ochranu údajov spoločnosti Google LLC.

Ďalšie údaje o zásadách ochrany osobných údajov Google LLC sú dostupné na: https://policies.google.com/privacy.

6.3. Google Web Fonts

Táto stránka využíva tzv. webové fonty od poskytovateľa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pre jednotné zobrazenie fontov. Keď vstupujete na stránku, Váš prehliadač načíta potrebné webové písma do medzipamäte prehliadača aby sa správne zobrazoval text a písmo.

Za týmto účelom sa prehliadač, ktorý využívate, musí pripojiť k serverom Google. To informuje Google, že naša webová stránka bola zobrazená prostredníctvom Vašej IP adresy. Používanie webových fontov spoločnosti Google je v záujme unifikovanej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje prevládajúci oprávnený záujem z našej strany v zmyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Váš počítač bude využívať štandardné fonty, pokiaľ prehliadač, ktorý používate, nepodporuje webové fonty.

Ďalšie informácie o Google web fonts sú dostupné na: https://developers.google.com/fonts/faq. Informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú dostupné na: https://policies.google.com/privacy.

 

7. Sieť pre doručovanie obsahu Akamai

Za účelom optimalizácie doby načítania tejto webovej stránky používame tzv. sieť pre doručovanie obsahu ( content delivery network) od Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA. To predstavuje prevládajúci oprávnený záujem z našej strany v zmyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Akamai Technologies, Inc je certifikovaná pod tzv. Privacy shield agreement (dohoda o ochrane súkromia), čo zaručuje dodržovanie európskeho práva na ochranu údajov.

Pre tento účel sú použiteľné odchýlne predpisy pre ochranu údajov spoločnosti Akamai Technologies, Inc.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov Akamai Technologies. Inc. sú dostupné na: https://www.akamai.com/uk/en/privacy-policies.

 

8. Zásuvné moduly (plug-iny) sociálnych sietí

V našej online ponuke používame takzvané zásuvné moduly rôznych sociálnych sietí; tie sú v tomto odseku zvlášť opísané.

Pri používaní zásuvných modulov vytvorí váš internetový prehliadač priame spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete. Tým získa príslušný poskytovateľ informáciu, že Váš internetový prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej online ponuky, aj keď nemáte u poskytovateľa používateľský účet alebo práve nie ste prihlásený. Log súbory (vrátane IP adresy) sa pri každom použití internetového prehliadača odovzdajú priamo na server príslušného poskytovateľa a tam sa prípadne uložia. Poskytovateľ, príp. jeho server môže mať svoje sídlo mimo EÚ alebo EHS (napr. v USA).

Zásuvné moduly predstavujú samostatné rozšírenia poskytovateľov sociálnych sietí. Preto nemáme vplyv na rozsah údajov, ktoré sú získavané a uložené poskytovateľmi sociálnych sietí prostredníctvom zásuvných modulov.

Informácie o účele a rozsahu zberu údajov, ich ďalšom spracovaní a používaní sociálnou sieťou, ako aj o Vašich príslušných právach a možnostiach nastavení s cieľom ochrany Vášho súkromia si, prosím, prečítajte v upozorneniach o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

Keď nechcete, aby poskytovatelia sociálnych sietí, ktorí získali touto online ponukou údaje a príp. ich uložili alebo ďalej spravovali, nemali by ste používať príslušné zásuvné moduly.

8.1. Zásuvné moduly sociálnych sietí s 2-klikovým riešením

Takzvaným 2-klikovým Vás chránime pred tým, aby ste pri navštívení našich webových stránok boli štandardne zaznamenaný a vyhodnotený poskytovateľmi sociálnych sietí. Ak vyvoláte stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahu je takéto zásuvné moduly, tieto sú najprv deaktivované. Zásuvné moduly sa aktivujú až po tom, ako kliknete na príslušnú ikonu.

8.2. Zásuvné moduly sociálnej siete Facebook

Facebook prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Prehľad zásuvných modulov Facebooku a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Informácie o ochrane údajov Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/policy.php.

8.3. Zásuvné moduly sociálnej siete Twitter

Twitter prevádzkuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Prehľad zásuvných modulov Twittera a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developer.twitter.com. Informácie o ochrane údajov Twittera nájdete tu: https://twitter.com/privacy.

8.4. Zásuvné moduly sociálnej siete LinkedIn

Linkedln prevádzkuje spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („Twitter“). Prehľad zásuvných modulov LinkedIn a to, ako vyzerajú, nájdete tu: https://developer.linkedin.com/plugins; Informácie o ochrane údajov LinkedIn nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

9. YouTube

Táto online ponuka používa video platformu YouTube, ktorú prevádzkuje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). YouTube je platforma, ktorá umožňuje reprodukciu audio súborov a video súborov.

Keď vyvoláte príslušnú stranu našej ponuky, začlenený YouTube prehrávač vytvorí spojenie s YouTube, aby sa video súbor a audio súbor mohol preniesť a reprodukovať. Pritom sa prenesú aj údaje na YouTube ako zodpovedné miesto. Za spracovanie týchto údajov zo strany YouTube nezodpovedáme.

Ďalšie informácie o rozsahu a účele zozbieraných údajov, o ďalšom spracovaní a využívaní údajov zo strany YouTube, o Vašich právach a o možnostiach ochrany údajov, ktoré si môžete zvoliť, nájdete v informácii o ochrane údajov YouTube.

 

10. Externé odkazy

Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán s nami spojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.

 

11. Zabezpečenie

Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov. Prijmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a Vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom neoprávnených osôb k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.

 

12. Práva používateľov

Na uplatnenie Vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná jednoznačná identifikácia Vašej osoby.

12.1. Právo na informácie a vysvetlenie:

Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so zreteľom na osobné informácie, ktoré o Vás spracovávame.

12.2. Právo na opravu a vymazanie:

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie Vašich údajov.

Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

12.3. Obmedzenie spracovania:

Môžete od nás požadovať – ak sú splnené zákonné predpoklady – aby sa spracovanie údajov obmedzilo.

12.4. Odmietnutie spracovania údajov:

Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme Vaše údaje spracovávali. Spracovanie Vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad Vašimi právami.

12.5. Odmietnutie priameho marketingu:

Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie Vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že Vaše odmietnutie a používanie Vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

12.6. Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:

Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali Vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ oprávneného záujmu. Spracovanie Vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad Vašimi právami.

12.7. Odvolanie súhlasu:

Ak ste poskytli súhlas na spracovanie Vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania Vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

12.8. Prenášateľnosť údajov

Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

12.9. Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre dohľad nad ochranou údajov príslušný pre Vaše bydlisko, príp. Vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Telefón: +421 2 323 132 14 (sekretariát)
Web: http://www.dataprotection.gov.sk
Email: ochrana@pdp.gov.sk

 

13. Deti

Táto online ponuka nie je určená deťom mladším ako 16 rokov.

 

14. Zmena informácie o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.

 

15. Kontakt

Ak nás chcete kontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Prevádzkovateľ“.

Na uplatnenie Vašich práv, ako aj na ohlásenie prípadov týkajúcich sa ochrany údajov použite nasledujúci odkaz: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:

Referent ochrany údajov
Oddelenie informačnej bezpečnosti a súkromia skupiny Bosch (C/ISP)
P.O.Box 30 02 20
0442 Stuttgart
Nemecko

Alebo email: DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobných údajov pre spoločnosť Bosch Group CZ a SK:
Email: oou@cz.bosch.com

 

16. Dátum účinnosti

01.04.2019